Logo

Kasutustingimused

Käesolevat veebilehte haldab Unicount OÜ, registrikood 14614272, asukoht Tallinn, Veskiposti 2-1002, 11038 Eesti (edaspidi Unicount), e-post support@unicount.eu.

1. Teenused
1.1. Unicount pakub Eestis osaühingu asutamise teenust, virtuaalkontori teenust ja raamatupidamisteenust (edaspidi Teenus või Teenused). Teenuste kirjeldused on toodud veebilehtedel www.unicount.eu ja www.app.unicount.eu (edaspidi Veebileht).
1.2. Unicounti kasutajakonto saamiseks tuleb Eesti äriregistris ettevõtte asutamine lõpule viia. Unicount ei võimalda Teenuste kasutamist füüsilise isiku, FIE, sihtasutuse, mittetulundusühingu, välisriigis registreeritud juriidilise isiku või selle filiaali jaoks läbi kasutajakonto, mis ei kuulu Eesti äriregistris registreeritud osaühingule.
1.3. Unicounti Veebilehelt Teenuseid tellides nõustute Unicounti kasutustingimustega (edaspidi Tingimused).

2. Teenuste tellimine
2.1. Unicounti Teenuseid saavad Veebilehelt tellida ainult täisealised kasutajad, kellel on kehtiv ja Unicounti poolt toetatud Eesti või Euroopa eIDAS digitaalne autentimisvahend.
2.2. Teenuseid saab veebilehelt tellida, lõpetades veebis tellimisprotsessi, kinnitades Teenuse tellimuse ja tehes makse, kui see on nõutav Unicounti poolt. Tellimuse esitamiseks tuleb täita kõik nõutud andmeväljad.
2.3. Enne kui Klient Teenuse tellimuse kinnitab, kuvatakse teenustasude arvutamise alused ja Klient suunatakse valitud makseviisini.
2.4. Teenuse eest saab tasuda aktsepteeritud maksekaartidega ja muude kolmandate osapoolte (edaspidi Teenusepakkujad) poolt pakutavate makseviisidega, kui need on Tellimuse esitamise protsessis kuvatud. Makseid saab teha ainult eurodes.
2.5. Unicount edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed Teenusepakkujatele (volitatud töötlejad AS Maksekeskus või Stripe Payments Europe, Ltd) ja nende alamtöötlejatele.
2.6. Unicounti ja kliendi vaheline teenuseleping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, kui Teenuste eest on tasutud.
2.7. Unicount kinnitab Lepingu sõlmimist, saates tellimuse kinnituse kliendi esitatud e-posti aadressile 24 tunni jooksul pärast kliendi poolt Teenuste eest tasumist. Leping loetakse sõlmituks ulatuses, mis vastab Unicounti veebilehel esitatud Teenuse kirjeldusele, tasudele ja käesolevatele Tingimustele.
Veebilehel ja Tingimustes toodud kirjelduste erinemise korral lähtutakse Veebilehel esitatud kirjeldustest.
2.8. Kui Leping sõlmitakse osaühingule, mis ei ole veel Eesti Äriregistris (edaspidi Äriregister) registreeritud, loetakse osaühing lepingupooleks hetkest, mil osaühing Eesti Äriregistris registreeritakse. Kui füüsiline isik sõlmib osaühingu nimel Lepingu enne, kui osaühing Äriregistris registreeritakse, kannab selline isik vastutust lepinguliste kohustuste täitmise eest. Lepingulised kohustused lähevad osaühingule üle hetkel, mil osaühing Eesti Äriregistris registreeritakse.
2.9. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist reguleeriva seadusandluse ja Unicounti riskiisu tõttu ei paku Unicount Teenuseid osaühingutele, mille seaduslikud esindajad, juhatuse liikmed, osanikud või tegelikud kasusaajad (edaspidi Seotud Isikud) on:
– riikliku taustaga isikud, nende pereliikmed või lähedased kolleegid;
– rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirja (https://www.sanctionsmap.eu/#/main) kantud isikud;
– FATF kõrge riskiga kolmandate riikide (https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html) elanikud või kodanikud;
– FATF jälgimisel all olevate kolmandate riikide (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/) elanikud või kodanikud.
– välisriigis registreeritud juriidilised isikud.
2.10. Unicount võib piirata Teenuste osutamist isikutele, keda ei ole nimetatud punktis 2.9. lähtudes Unicounti riskiisust.
2.11. Unicountilt Teenuste tellimisega kinnitate, et te ei ole punktis 2.9 kirjeldatud isik.

3. Osaühingu asutamise teenus
3.1. Eesti osaühingute registreerimisega teostab Tartu Maakohtu registriosakond, mis tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
3.2 Unicount võimaldab Kliendil osaühingu registreerida Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (Justiitsministeeriumi allüksus, mis haldab Äriregistri infosüsteemi) rakendusliidese (edaspidi API) kaudu ning koostab Kliendi esitatud andmete põhjal osaühingu registreerimiseks vajaliku avalduse.
3.3. Unicount ei vastuta Registrite ja Infosüsteemide Keskuse või Tartu Maakohtu registriosakonna tegevuste ja otsuste eest osaühingu registreerimisel.
3.4. Unicount ei vastuta API funktsioneerimise ja tehniliste rikete eest.
3.5. Unicountil ei ole kohustust tõlkida Tartu Maakohtu registriosakonna menetlusdokumente või kirjavahetust või muid kliendi poolt saadud ametlikke dokumente või kirju, välja arvatud juhul, kui selles on kliendiga vastavalt kokku lepitud.
3.6. Teenustasu ei sisalda tasu Tartu Maakohtu registriosakonna otsuste muutmiseks esitatud hagidega kaasnevate kulude eest.
3.7. Kui Tartu Maakohtu registriosakond osaühingut ei registreeri, ei loeta seda Unicounti ega Teenuse veaks ning kliendil ei ole õigust nõuda makstud tasude hüvitamist.
3.8. Unicounti koguvastutus osaühingu asutamise Teenuse pakkumisest tulenevate kahjude eest piirneb Kliendi poolt osaühingu asutamise Teenuse eest makstava summaga, millest on lahutatud riigilõiv, API tasu ja käibemaks.
3.9. Osaühingu asutamise teenuse pakkumine sõltub sellest, kas Klient on läbinud Unicounti „Tunne oma Klienti“ (edaspidi KYC) protseduurid ja esitanud nõutud Kliendiandmed vastavalt Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise seadusele ja Tingimuste punktile 6.5.

4. Virtuaalkontori teenused
4.1 Virtuaalkontori teenuse pakkumine sõltub sellest, kas Klient on läbinud Unicounti „Tunne oma Klienti“ protseduurid ja esitanud nõutud Kliendiandmed ja selle uuendused vastavalt Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise seadusele ja käesolevate Tingimuste punktile 6.5.
4.2. Lepingu lõppemisel kaotab Klient õiguse Unicounti pakutavat äriaadressi ja kontaktisiku teenust kasutada ja ligipääs Unicounti Kliendiportaali tühistatakse.
4.3. Kliendil on kohustus Äriregistris juriidilist aadressi ja kontaktisikut muuta ja äripartnereid aadressi muutumisest teavitada hiljemalt Lepingu lõppemise päeval. Kui Klient ei muuda juriidilist aadressi ja kontaktisikut Äriregistris kolmekümne (30) päeva jooksul pärast Lepingu lõppemist, on Unicountil õigus esitada Eesti Äriregistrile avaldus Äriregistrist kliendi ebakorrektsete andmete kustutamiseks ja nõuda kliendilt leppetrahvi summas, mis on võrdne Teenuste eest makstava aastatasuga.
4.4. Lepingu lõppemisel lõppeb Unicounti kohustus Teenuseid pakkuda, sealhulgas kohustus saada ja töödelda kliendi kirju või muud suhtlust.
4.5. Unicountil on õigus saadud kirjad hävitada kolmekümne (30) päeva jooksul pärast kliendile nende elektrooniliste koopiate esitamist Kliendiportaalis.
4.6. Unicounti koguvastutus virtuaalkontori teenusest tulenevate kahjude eest piirneb summaga, mis on võrdne kliendi poolt Teenuse eest makstava aastase teenustasuga.
4.7. Unicount ei võta vastu ega edasta Klientidele postitatud või kulleriga saadetavaid pakke, välja arvatud juhul, kui selles on kliendiga vastavalt kokku lepitud.
4.8. Unicount võtab vastu ainult Kliendi ühingu nimele adresseeritud posti. Eraisikute nimele saabunud postisaadetisi Unicount vastu ei võta.
4.9. Unicountil on õigus Kliendilt küsida Klientide raamatupidamisaruandeid ja pangaväljavõtteid, et olla vastavuses ametiasutuste poolt Unicountile seatud hoolsusmeetmetega.
4.10. Unicountil on õigus lõpetada Kliendile virtuaalkontori teenuste pakkumine, kui Klient ei kasuta Unicounti raamatupidamisteenust.

5. Raamatupidamisteenus
5.1. Unicount teostab Kliendi majandustegevuse raamatupidamist Eestis vastavalt Kliendi poolt esitatud alusdokumentidele ja alusdokumentide põhjal koostatud raamatupidamise koonddokumentidele. Raamatupidamise korraldust tõlgendavad Pooled vastavalt kehtivale Raamatupidamise seadusele ja teistele Eesti Vabariigis raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele. Teenust osutatakse eesti ja inglise keeles, kõigis teistes keeltes suhtlemine sõltub Unicounti võimalustest.
5.2. Klient on kohustatud esitama Unicountile eelmise kalendrikuu raamatupidamisteenuse osutamiseks vajalikud algdokumendid hiljemalt järgneva kuu kaheksandaks kuupäevaks. Dokumentidena käsitletakse muuhulgas kõiki dokumentaalseid tõendeid ja selgitusi, mis on vajalikud raamatupidamisteenuse lõplikuks osutamiseks.
5.2.1 Palgaarvestuseks vajalikud andmed tuleb teha Unicountile kättesaadavaks viis tööpäeva enne palgapäeva.
5.2.2 Tulu- ja sotsiaalmaksu (TSD) maksudeklaratsiooni esitamiseks vajalikud andmed tuleb teha Unicountile kättesaadavaks maksukohustuse tekkimise kalendrikuule järgneva kuu viiendaks kuupäevaks.
5.2.3. Majandusaasta aruande koostamiseks vajalikud andmed tuleb teha Unicountile kättesaadavaks vähemalt 90 päeva enne aruande esitamise tähtaega.
5.3. Unicount kajastab tehinguid Kliendi esitatud dokumentide ja täiendavate selgituste alusel. Seetõttu ei vastuta Unicount raamatupidamises kajastatud tehingute tegeliku sisu ega nendest tehingute kajastamist tingitud vigade eest esitatud maksudeklaratsioonides, välja arvatud juhul, kui tehing on sihilikult kajastatud ekslikult vaatamata Kliendi selgesõnalistele kirjalikele selgitustele. Unicount ei vastuta ka selle eest, kui Klient ei ole täitnud kohustust teavitada Unicounti tehingu üksikasjadest.
5.4. Klient vastutab oma esindajate poolt raamatupidamistarkvarasse sisestatud andmete (sh hinnad, laoarvestus artiklite ja summadega, laoseisud jms) õigsuse eest ning peab tagama, et Unicountile esitatavad dokumendid oleksid korrektselt vormistatud, nende sisu on üheselt mõistetav ja et need on autentsed. Tõlgete vajaduse korral tasub nende eest Klient.
5.5. Uncount arhiveerib saabunud dokumendid digitaalselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis seaduses ettenähtud ajaks Lepingu kehtivuse korral.
5.6. Klient peab andma Unicountile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, või Unicounti nõudmisel kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga, selgitused, mis on vajalikud Unicountile raamatupidamisteenuse osutamiseks ning dokumentide või tehingute sisu mõistmiseks.
5.7. Klient vastutab täielikult oma raamatupidamise ja aruandluse korraldamise eest. Unicountil ei ole õigust ega kohustust osaleda otsuste tegemisel, mis kuuluvad Kliendi juhatuse või osanike pädevusse.
5.8. Unicountil on õigus peatada raamatupidamisteenuse osutamine, kui Klient ei täida oma kohustusi nõuetekohaselt.
5.9. Unicountil on õigus lükata edasi kõigi oma kohustuste täitmise tähtaegu (sh maksudeklaratsioonide, majandusaasta aruannete jms esitamise tähtaegu) päevade võrra, mille võrra raamatupidamisteenus on Kliendist tingitud asjaolude tõttu peatatud.
5.10. Unicountil on õigus kõigi oma kohustuste täitmise tähtaegu (sealhulgas maksudeklaratsioonide, majandusaasta aruannete jms esitamise tähtaegu) edasi lükata päevade võrra, mille võrra Klient on hilinenud Dokumentide ja andmete kättesaadavaks tegemise või esitamisega, mis on vajalikud raamatupidamisteenuste osutamiseks. Sel juhul loetakse puuduva teabe või Dokumentide esitamise kuupäevaks kuupäev, millal tehakse kättesaadavaks viimane vajalikuks toiminguks või aruandeks nõutav algdokument, või millal edastatakse tehingu dokumenteerimiseks vajalik teave.
5.11. Unicountil on õigus Leping etteteatamata lõpetada, kui Unicountil on põhjendatud kahtlus, et Klient esitab valeandmeid või -dokumente või üritab toime panna Eesti seadustest tulenevat õigusrikkumist. Lepingu lõpetamisel käesoleva punkti alusel on Unicountil õigus nõuda viivitamatut tasumist Lepingu lõpetamise kuupäevani osutatud raamatupidamisteenuste eest.
5.12. Unicount ei vastuta otsese või kaudse materiaalse või mittemateriaalse kahju eest, mis võib olla põhjustatud kasutatud tarkvara, aegunud eID meetodite või kehtetuks tunnistatud eID sertifikaatide defektidest või ebapiisavast toimimisest, mis on vajalikud Eesti avalike e-teenuste kasutamiseks Kliendi poolt.
5.13. Unicount vastutab varaliselt Kliendile tekitatud otsese tahtliku materiaalse kahju eest, s.o Maksu- ja Tolliameti poolt määratud intressikulude eest, mis on tingitud asjaolust, et Unicount on alusetult jätnud õigeaegselt edastamata Kliendile informatsiooni väljaarvutatud tasumisele kuuluva maksu tasumise kohta.
5.14. Muuhulgas ei vastuta Unicount punktis 5.13 nimetatud kahju tekkimise eest, kui:
5.14.1. Klient on esitanud alusdokumendid hiljem, kui on nõutud maksude õigeaegseks deklareerimiseks või eiranud Tingimuste punktis 5.2 ja selle alapunktides märgitud tähtaegu;
5.14.2. Kliendi esitatud andmed on valed, sh kui Klient ei ole kontrollinud tarnija õigust arvetelt käibemaksu nõuda;
5.14.3. Klient ei ole tähtaegselt täitnud Tingimuste punktis 7 ja selle alapunktides märgitud kohustusi.
5.14.4. maksuregulatsioone ei saa tõlgendada ainult ühtemoodi ja Klienti on sellistest asjaoludest teavitatud.
5.15. Unicount või tema alltöövõtjad hoiavad ametialase tsiviilvastutuskindlustuse poliisi vähemalt 150 000 euro ulatuses.
5.16. Unicounti koguvastutus raamatupidamisteenuse osutamisest tulenevate kahjude eest on piiratud kaheteistkümne (12) Kliendi poolt tasutud keskmise kuutasu summaga ilma käibemaksuta, kuid mitte rohkem kui 150 000 eurot. Keskmine kuutasu arvutatakse Unicounti poolt Kliendile viimase kuue (6) kuu jooksul esitatud arvete alusel.
5.17. Raamatupidamisteenuse pakkumine sõltub sellest, kas Klient on esitanud nõutud Kliendiandmed vastavalt Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise seadusele ja Tingimuste punktile 6.5.

6. Kliendi õigused ja kohustused
6.1. Kliendil on õigus kasutada Teenuseid Veebilehel toodud Teenuste kirjelduse, hinnakirja ja nende Tingimuste alusel.
6.2. Teenuse kasutamisel on kliendil kohustus:
– hoiduda Unicounti Teenuste kasutamisest ebaseaduslikul või ebamoraalsel eesmärgil, sealhulgas pettuseks või ebaseadusliku materjali saatmiseks või säilitamiseks;
– hoiduda Unicounti veebilehe, tarkvara ja pakutavate Teenuste häirimisest või kahjustamisest.
6.3. Kliendil ei ole õigust Lepinguid kolmandatele isikutele üle anda. Teenuseid kolmandatele isikutele müüa või kasutamiseks anda.
6.4. Kliendil on kohustus Unicounti teavitada hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul pärast ühingu andmete või esindaja kontaktandmete muutumist. Ühingu andmete muutusteks on ka muutused ühingu Seotud Isikute nimekirjas.
6.5. Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise seadusest tulenevate nõuete tõttu peab Klient Unicounti nõudmisel täitma „Tunne Oma Klienti“ nõudeid ja esitama Unicounti seatud tähtjaks Kliendiportaalis kogu nõutud teabe.

7. Unicounti õigused ja kohustused
7.1. Unicountil on õigus:
– saada tasu käesolevates Tingimustes sätestatud alustel ja vastavalt Veebilehel toodud hindadele;
– kasutada Lepingute täitmisel kolmandate isikute abi;
– Teenuse pakkumine ette teatamata ajutiselt peatada, kui see on tingitud Unicountist mittesõltuvast põhjusest.
7.2. Unicountil on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta. Kehtivad Tingimused avaldatakse Unicounti Veebilehel. Korduvaid Teenuseid tellivaid Kliente teavitatakse muudatustest Kliendiportaalis ja e-posti teel vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette. Klient loetakse muudatustega nõustunuks, kui ta ei teavita Unicounti muudatustega nõustumisest seitsme (7) päeva jooksul. Kui klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus Leping lõpetada, teavitades Unicounti sellest e-posti teel või Kliendiportaalis kolmkümmend (30) päeva ette.
7.3. Unicountil on kohustus täita Lepinguid oma ametialaste teadmiste kohaselt ja Kliendi suhtes lojaalselt ning Teenuse iseloomule vajaliku hoolsusega.

8. Tasude maksmine
8.1 Teenuste eest maksmise alused ja viis on toodud Veebilehel.
8.2. Kliendil on kohustus korduvate Teenuste eest tasuda vastavalt Unicounti maksegraafikule.
8.3. Korduvate Teenuste tasu võetakse Kliendi kaardilt või kontolt maha hiljemalt Teenuse aegumise kuupäeval enne uue arveldusperioodi algust.
8.4. Unicountil on õigus Teenustasusid ühepoolselt muuta. Klienti teavitatakse perioodiliste Teenuste Teenustasude muutmisest e-posti teel ja Kliendiportaalis vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette. Klient loetakse muudatustega nõustunuks, kui ta ei teavita Unicounti muudatustega nõustumisest seitsme (7) päeva jooksul. Kui Klient muudatustega ei nõustu, on nii Kliendil kui ka Unicountil õigus Teenuse Leping lõpetada, teavitades teist poolt sellest e-posti teel kolmkümmend (30) päeva ette.

9. Lepingu kehtivus ja lõpetamine
9.1. Leping sõlmitakse Teenuse iseloomu tõttu tähtajatult. Leping kehtib kuni selle lõpetamiseni.
9.2. Unicount ja klient võivad Lepingu korraliselt tühistada, teavitades teist poolt sellest e-posti teel vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette.
9.3. Unicountil on õigus järgmistel juhtudel Leping ilma ette teatamiseta erakorraliselt üles öelda, kusjuures erakorraline ülesütlemine toob kaasa Kliendi juriidilise aadressi, kontaktisiku ja muude Kliendile osutatavate teenuste katkemise:
– Klient annab Teenuse edasi või edastab Teenusega seotud hüved kolmandale isikule;
– Kliendi ühingu osanikud, tegelikult kasusaajad ja/või juhatuse liikmed muutuvad Teenuse osutamise ajal ning sisaldavad punktis 2.9. ja 2.10. mainitud isikuid.
– Unicountil on alust arvata, et klient rikub rahapesu tõkestamise eeskirju või tegeleb muu ebaseadusliku või ebamoraalse tegevusega;
– Kliendi esindaja Eesti e-residendi digi-ID või selle sertifikaadid on suletud või pädev ametiasutus keeldub neid uuendamast;
– Klient ei tasu korduva Teenuse eest maksegraafiku alusel;
– Klient rikub Tingimusi ja ei heasta rikkumist Unicounti poolt määratud mõistliku aja jooksul;
– Klient on esitanud ebakorrektsed andmed või jätnud muutunud ühingu andmetest või kontaktandmetest teavitamata;
– Kliendi vastu või kliendi poolt on kohtule esitatud avaldus pankroti väljakuulutamiseks või on pädev isik langetanud otsuse kliendi tegevuse lõpetamiseks või teavitab klient ise kas Unicounti või kolmandat isikut ajutistest või püsivatest maksejõuetuse probleemidest;
– Klient ei ole Unicounti nõutud andmeid esitanud või esitab valeandmed;
– Klient ei esita Unicountile ettenähtud tähtajaks andmeid, mis on vajalikud Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise seadusest tulenevate nõuete täitmiseks;
– Kliendi tegevuse iseloomu tõttu ei ole Unicountil võimalik Teenustega seotud õigusnõudeid täita;
– Unicountil pole võimalik täita Kliendi või Seotud Isikuga suhtes hoolsusmeetmeid;
– Klient rikub oma tegevusega Unicounti mainet.
9.4. Lepingu tühistamisel ei tagastata ega tasaarveldata kliendi poolt Unicountile makstud summasid. Esimene raamatupidamisteenuse kuutasu ei kuulu tagastamisele tarkvara seadistuste tegemise hetkest.
9.5. Kui klient on tarbija, ei kehti Teenustele 14-päevane Lepingust taganemise õigus, sest Unicounti poolt pakutavatel Teenustel on spetsiifilised omadused, mis sõltuvad kliendi eelistustest.

10. Isikuandmete töötlemine
10.1. Unicount kogub ja töötleb järgmisi isikuandmeid kliendi esindaja ja Seotud Isikute kohta: nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht, kodakondsus ja isikut tõendava dokumendi koopia. Lisateabe saamiseks lugege meie Privaatsuspoliitikat.
10.2. Unicount kasutab ja töötleb isikuandmeid ainult Lepingust ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Unicount ei edasta isikuandmeid ärilistel eesmärkidel kolmandatele isikutele. Unicountil on õigus edastada isikuandmeid:
– ametiasutustele ja õigustatud isikutele, et täita enda seaduslikke kohustusi;
– kolmandatest osapooltest teenusepakkujatele nõutavate „Tunne Oma Klienti“ kontrollide tegemiseks.
– Unicountiga koostööd tegevatele kolmandast osapoolest Teenusepakkujatele ulatuses, mis on vajalik Kliendile Tingimuste kohaselt Teenuste pakkumiseks.
10.3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt peab Unicount pärast Lepingu lõpetamist säilitama kliendi andmeid ja dokumente seadusega sätestatud ajavahemiku jooksul.
10.4. Tellides Unicounti veebilehelt Teenuseid, nõustute oma isikuandmete töötlemisega Tingimuste kohaselt.
10.5. Tingimuste alusel Unicounti Teenustega seotud isikuandmete töötlemise rolle ja kohustusi kirjeldatakse Andmetöötluse Lisas (DPA).

11. Konfidentsiaalsus
11.1. Unicountil ja kliendil on keelatud avaldada kolmandatele isikutele neile Lepingu kehtivusaja jooksul teatavaks saanud ärilist või muud teavet, mis võib kahjustada poolte huve. Teave, mis on Lepingu sõlmimise hetkel avalik või muutub avalikuks Lepingu kehtivuse ajal ilma Lepingut rikkumata või mis tuleb avalikustada vastavalt õigusaktidele või mille Pool on saanud kolmandalt isikult, kes Lepingut rikkumata omab seadusandlusest tulenevat õigust sellise teabe avaldamiseks, ei peeta konfidentsiaalseks ja sellele ei kohaldata avaldamispiiranguid. Lisaks ei kehti konfidentsiaalse teabe avaldamise keeld Poolte audiitorite ja õigusnõustajate suhtes.
11.2. Unicount säilitab kliendilt saadud konfidentsiaalse teabe konfidentsiaalsuse, kuid võib edastada andmed ametiasutustele ilma kliendi loata, et täita seadusega sätestatud avaldamiskohustust.

12. Vastutus
12.1. Unicount vastutab otsese kahju eest, kui see on põhjustatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
12.2. Unicount ei vastuta kliendile Lepingu rikkumisega põhjustatud kaudse kahju (sh saamata jäänud tulu) eest. Unicount ei hüvita raskest hooletusest tulenevat kahju, kui vastutuskindlustus Unicountile sellist kahju ei hüvita. Unicount ei vastuta hooletusest tingitud kahjude eest.
12.3. Unicounti vastu raskest hooletusest tingitud kahjuga seoses nõuete esitamise tähtaeg on kuus (6) kalendrikuud alates kahju põhjustanud tegevuse või sündmuse esinemisest.
12.4. Unicounti koguvastutus piirneb vastavate Teenuste eritingimustes esitatud summaga (vt käesolevate Tingimuste punkte 3.7., 4.6. või 5.16.).
12.5. Kui kliendi tegevuse tagajärjel esitatakse Unicounti vastu nõue (näiteks õigusabi) või tekib kolmandatel isikutel vastutus seoses kliendi poolt Lepingu rikkumisega, on kliendil kohustus Unicountile kõik sellega seoses kantavad kulud hüvitada.
12.6. Kliendi poolt Unicounti vastu nõuete esitamise tähtaeg on kuus (6) kalendrikuud alates vastava nõude tekkimisest.

13. Vaidluste lahendamine
13.1. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste käigus kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
13.2 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

14. Kaubamärgiteatis
„Unicount“ ja Unicounti logo on Unicounti registreeritud kaubamärgid.

Viimati uuendatud 1. detsembril 2023

ANDMETÖÖTLUSE LISA
See isikuandmete töötlemist käsitlev leping (edaspidi “Andmetöötlusleping” või “DPA”) reguleerib Unicounti (“Andmetöötleja”) isikuandmete töötlemist Kliendi (“Andmetöötleja”) nimel teenuste osutamisel vastavalt poolte vahel kokkulepitud Kasutustingimustele (“Tingimused”).
Käesolev DPA on Unicounti ja Kliendi vahelise Lepingu lahutamatu osa.
1. Seadusandlus
Andmekaitseamet täpsustab andmetöötleja ja vastutava töötleja kohustused Euroopa Liidu ja riigis kehtivate andmekaitse- ja eraelu puutumatuse õigusaktide (edaspidi “kohaldatav õigus”), sealhulgas määruse (EL) 2016/679 (GDPR) alusel.
2. Isikuandmete töötlemise eesmärk
2.1. Andmete töötlemise eesmärk on Teenuste osutamine Andmetöötleja poolt vastavalt Lepingule.
2.2. Andmetöötleja teostab ainult selliseid töötlemistoiminguid, mis on vajalikud ja asjakohased Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.
2.3. Seoses Andmetöötleja poolt vastutavale töötlejale teenuste osutamisega sõltuvad töödeldavate isikuandmete tüübid (“Isikuandmed”) konkreetsetest tellitud teenustest ja vastutava töötleja tegevusest nende teenuste ajal. Isikuandmete tüüpide mittetäielik loend on:
– Kliendi eraklientide ja klientide esindajate isikuandmed võivad olla teenuste osutamise ajal Andmetöötlejale kättesaadavad
– Kliendi töötajate kontaktandmed, suhtlused andmetöötlejale ja muud töösuhetega seotud isikuandmed, mille andmetöötleja on kättesaadavaks teinud
3. Juhised
3.1 Andmetöötleja võib tegutseda ja Isikuandmeid töödelda ainult vastavalt andmetöötleja dokumenteeritud juhistele (edaspidi “juhis”), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab ilma sellise korralduseta tegutsemist.
3.2. Käesoleva DPA sõlmimise ajal kehtiv juhis on, et andmetöötleja võib isikuandmeid töödelda ainult teenuste osutamise eesmärgil vastavalt Lepingule. Vastavalt käesoleva DPA tingimustele ja poolte vastastikusel kokkuleppel võib vastutav andmetöötleja anda täiendavaid kirjalikke juhiseid, mis on kooskõlas käesoleva DPA tingimustega.
3.3. Vastutava töötleja juhised isikuandmete töötlemiseks peavad vastama kohaldatavale õigusele. Vastutav töötleja vastutab ainuisikuliselt isikuandmete täpsuse, kvaliteedi ja seaduslikkuse ning nende hankimise viiside eest.
3.4. Andmetöötleja teavitab andmetöötlejat kõigist juhistest, mida ta peab kehtivat seadust rikkuvaks, ning ei täida juhiseid enne, kui need on kinnitatud või muudetud.
4. Alamtöötlejate kaasamine
4.1. Andmetöötlejale antakse üldine volitus kaasata isikuandmete töötlemiseks kolmandaid isikuid (“alltöötlejad”) ilma vastutavalt töötlejalt täiendavat kirjalikku erivolitust saamata, tingimusel et töötlemine viiakse üle mis tahes märgitud alltöötlejate kategooriale. selles DPA-s. Alamtöötlejate kategooriaid võib Andmetöötleja aeg-ajalt muuta ja muudatusest teavitatakse vastutavat töötlejat.
4.2. Andmetöötleja kasutab Lepingu alusel teenuste osutamiseks järgmisi alltöötlejate kategooriaid:
– Raamatupidamise ja õigusteenuste alltöövõtjad
– Veebimajutus
– Eesti X-tee teenused
– eID usaldusteenuse pakkujad
– Eesti äriregister
– IT tugi
– Maksevahendajad
– CRM tarkvara
– Turundustarkvara
– Raamatupidamistarkvara
– „Tunne Oma Klienti“ tarkvara
– Sotsiaalmeedia, reklaami- ja analüüsipartnerid
4.3. Kui vastutav andmetöötleja soovib esitada vastuväiteid alltöötleja uuele kategooriale, teatab ta sellest kirjalikult kümne (10) tööpäeva jooksul alates andmetöötlejalt teate saamisest. Vastutava andmetöötleja vastuväidete puudumine loetakse nõusolekuks alltöötleja uue kategooriaga.
4.4. Kui vastutav andmetöötleja esitab vastuväiteid alltöötlejale ja andmetöötleja ei saa vastutava töötleja vastuväidet rahuldada, võib vastutav andmetöötleja lepingu lõpetada, teatades sellest andmetöötlejale kirjalikult kolmkümmend (30) päeva ette.
5. Andmetöötleja kohustused
5.1. Andmetöötleja tagab, et tema töötajad ja alltöötlejad käsitleksid kõiki Isikuandmeid rangelt konfidentsiaalse teabena.
5.2. Isikuandmeid töödeldakse Andmetöötleja seaduslike juhiste alusel.
5.3. Andmetöötleja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on sätestatud kohaldatavas õiguses, sealhulgas kooskõlas GDPR artikliga 32.
5.4. Andmetöötleja abistab andmetöötlejat asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega, niivõrd kui see on võimalik, et täita andmetöötleja kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi.
5.5. Andmetöötleja teavitab vastutavat töötlejat, kui toimub rikkumine, mis võib kaasa tuua andmete juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu.
vastutava töötleja nimel töödeldud isikuandmeid (“isikuandmetega seotud rikkumine”). Võimaluse korral tuleb teavitada põhjendamatu viivituseta 48 tunni jooksul pärast isikuandmetega seotud rikkumisest teadasaamist.
5.6. Andmetöötleja teeb vastutavale töötlejale kättesaadavaks teabe, mis on mõistlikult vajalik, et tõendada käesolevas DPA-s sätestatud kohustuste täitmist ning võimaldada kvalifitseeritud sõltumatu audiitori läbiviidavaid auditeid ja nendele kaasa aidata. Pooled lepivad kokku auditi aja, mis võib toimuda mitte sagedamini kui üks kord aastas ning Andmetöötlejal peab olema mõistlik aeg nõutava teabe koostamiseks. Auditiga seotud kulud tasub andmetöötleja. Andmetöötleja hoiab kogu auditi käigus hangitud teabe konfidentsiaalsena.
6. Vastutava töötleja kohustused
6.1. Andmetöötleja peab tagama, et andmesubjektidelt saadakse Isikuandmeid ja et tal on õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks kooskõlas kohalduva õigusega.
6.2. Vastutava töötleja kohustus on tagada andmesubjektide õigused, sealhulgas teavitada andmesubjekte käesoleva DPA alusel töötlemisest.
7. Andmesubjektide õigused
7.1. Kui andmesubjekt saab andmesubjektilt taotluse kohaldatavast õigusest tulenevate andmesubjekti õiguste teostamiseks ning sellisele päringule õige ja õigustatud vastamine nõuab andmetöötleja abi, abistab andmetöötleja andmesubjekti, esitades vajalikku teavet ja dokumente. Andmetöötlejale antakse mõistlik aeg andmetöötleja abistamiseks selliste taotlustega kooskõlas kohaldatava õigusega.
7.2. Kui Andmetöötleja saab andmesubjektilt taotluse andmesubjekti kohaldatavast õigusest tulenevate õiguste teostamiseks ja selline taotlus on seotud vastutava töötleja isikuandmetega, peab andmetöötleja taotluse viivitamata edastama vastutavale töötlejale ning peab hoiduma inimesele otse vastamast.
8. Vastutus
Vastutavate andmetöötlejate ja -töötlejate üldist vastutust reguleerib GDPR artikkel 82. Lisaks sellele on Andmetöötleja lepinguline vastutus ja vastutuse piirang sätestatud Tingimuste artiklis 12 „Vastutus“.
9. Tähtaeg
9.1. Käesolev DPA jõustub alates Kliendi poolt Tingimustega nõustumisest ning sellel on sama kestus ja lõpetamistingimused kui Lepingul.
9.2. Pärast Lepingu lõppemist või lõpetamist kustutab andmetöötleja kõik tema valduses olevad isikuandmed, välja arvatud ulatuses, milles andmetöötleja on kohaldatava õiguse kohaselt kohustatud säilitama osa või kõik Isikuandmed (sel juhul arhiveerib andmetöötleja andmeid ja rakendama mõistlikke meetmeid, et takistada Isikuandmete edasist töötlemist). Selliste Isikuandmete suhtes kehtivad jätkuvalt käesoleva andmekaitselepingu tingimused.

Viimati uuendatud 1. detsembril 2023

Alusta juba täna