fbpx
Logo

Kasutustingimused

Käesolevat veebilehte haldab Unicount OÜ, registrikood 14614272, asukoht Tallinn, Veskiposti 2-1002, 11038 Eesti (edaspidi Unicount), e-post support@unicount.eu.

1. Teenused
1.1. Unicount pakub Eestis osaühingu kiirmenetluse teel asutamise teenust koos äriaadressi ja kontaktisiku teenustega (edaspidi Teenus või Teenused). Teenuste kirjeldused on toodud veebilehel www.unicount.eu.
1,2. Unicounti veebilehelt Teenuseid tellides nõustute Unicounti kasutustingimustega (edaspidi Tingimused).

2. Teenuse tellimine
2.1. Unicounti Teenuseid saavad veebilehelt www.unicount.eu tellida ainult täisealised kasutajad, kellel on kehtiv Eesti digitaalne identiteet koos elektroonilise allkirjastamise võimalusega.
2.2. Teenust saab veebilehelt tellida, täites vajaliku tellimisvormi, kinnitades tellimuse ja tehes internetis makse. Tellimuse esitamiseks tuleb täita kõik nõutud andmeväljad.
2.3. Enne kui klient Teenuse tellimuse kinnitab, kuvatakse teenustasude arvutamise alused ja klient suunatakse valitud maksekanalisse.
2.4. Teenuse eest saab tasuda Visa, Mastercard’i ja American Express’i kaartidega või AS Maksekeskuse pakutavate Eesti pangalinkide kaudu. Makseid saab teha ainult eurodes.
2.5. Unicount edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele, kelleks on AS Maksekeskus ja Stripe Payments Europe, Ltd ja nende alamtöötlejatele.
2.6. Unicounti ja kliendi vaheline teenuseleping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, kui Teenuste eest on tasutud.
2.7. Unicount kinnitab Lepingu sõlmimist, saates tellimuse kinnituse kliendi esitatud e-posti aadressile 24 tunni jooksul pärast kliendi poolt Teenuste eest tasumist. Leping loetakse sõlmituks ulatuses, mis vastab Unicounti veebilehel esitatud Teenuse kirjeldusele, tasudele ja käesolevatele tingimustele.
Veebilehel ja käesolevates tingimustes toodud kirjelduste erinemise korral lähtutakse veebilehel esitatud kirjeldustest.
2.8. Kui Leping sõlmitakse ühingule, mis ei ole veel Eesti Äriregistris (edaspidi Äriregister) registreeritud, loetakse ühing lepingupooleks hetkest, mil ühing Äriregistris registreeritakse. Kui füüsiline isik sõlmib osaühingu nimel Lepingu enne, kui ühing Äriregistris registreeritakse, kannab selline isik vastutust lepinguliste kohustuste täitmise eest. Lepingulised kohustused lähevad osaühingule üle hetkel, mil ühing Äriregistris registreeritakse.
2.9. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist reguleeriva seadusandluse kohaselt ei paku Unicount Teenuseid:
– riikliku taustaga isikutele, nende pereliikmetele ega lähedastele kolleegidele;
– rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirja (https://www.sanctionsmap.eu/#/main) kantud isikutele;
– FATF kõrge riskiga kolmandate riikide (http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk) elanikele ja kodanikele;
– FATF jälgimisel all olevate kolmandate riikide (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/) elanikele ja kodanikele.
2.10. Unicountilt Teenuste tellimisega kinnitate, et te ei ole punktis 2.9 kirjeldatud isik.

3. Osaühingu asutamise teenus
3.1. Eesti osaühingute registreerimisega tegeleb Tartu Maakohtu registriosakond, mis tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Unicount võimaldab kliendil osaühingu registreerida Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (Justiitsministeeriumi allüksus, mis haldab Äriregistri infosüsteemi) rakendusliidese (edaspidi API) kaudu ning koostab kliendi esitatud andmete põhjal osaühingu registreerimiseks vajaliku avalduse.
3.2. Unicount ei vastuta Äriregistri või Tartu Maakohtu registriosakonna tegevuste ja otsuste eest osaühingu registreerimisel.
3.3. Unicount ei vastuta API tehniliste rikete eest.
3.4. Unicountil ei ole kohustust tõlkida Äriregistri või Tartu Maakohtu registriosakonna menetlusdokumente või kirjavahetust või muid kliendi poolt saadud ametlikke dokumente või kirju, välja arvatud juhul, kui selles on kliendiga vastavalt kokku lepitud.
3,5. Teenustasu ei sisalda tasu Tartu Maakohtu registriosakonna otsuste muutmiseks esitatud hagidega kaasnevate kulude eest.
3.6. Kui Tartu Maakohtu registriosakond osaühingut ei registreeri, ei loeta seda Unicounti ega Teenuse veaks ning kliendil ei ole õigust nõuda makstud tasude hüvitamist.
3.7. Unicounti koguvastutus osaühingu asutamise Teenuse pakkumisest tulenevate kahjude eest piirneb Kliendi poolt osaühingu asutamise Teenuse eest makstava summaga.

4. Aadressi- ja kontaktisiku teenuse pakkumine
4.1 Aadressi- ja kontaktisiku Teenuse aktiveerimine sõltub sellest, kas klient on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine seaduse ning käesolevate tingimuste punkti 5.5 sätete kohaselt edukalt Unicounti tunne-oma-kliente põhimõtete (know your client, edaspidi KYC) nõudeid täitnud.
4.2. Lepingu lõppemisel kaotab klient õiguse Unicounti pakutavat äriaadressi ja kontaktisiku teenust kasutada.
4.3. Kliendil on kohustus Äriregistris juriidilist aadressi ja kontaktisikut muuta ja äripartnereid aadressi muutumisest teavitada hiljemalt Lepingu lõppemise päeval. Kui klient ei muuda juriidilist aadressi ja kontaktisikut Äriregistris ühe (1) kuu jooksul pärast Lepingu lõppemist, on Unicountil õigus esitada Äriregistrile avaldus Äriregistrist kliendi ebakorrektsete andmete kustutamiseks ja nõuda kliendilt leppetrahvi summas, mis on võrdne Teenuste eest makstava aastatasuga.
4.4. Lepingu lõppemisel lõppeb Unicounti kohustus Teenuseid pakkuda, sealhulgas kohustus saada ja töödelda kliendi kirju või muud suhtlust.
4.5. Unicountil on õigus saadud kirjad hävitada kolmekümne (30) päeva jooksul pärast kliendile nende elektrooniliste koopiate esitamist.
4.6. Unicounti koguvastutus aadressi- ja kontaktisiku Teenustest tulenevate kahjude eest piirneb summaga, mis on võrdne kliendi poolt Teenuse eest makstava aastase teenustasuga.
4.7. Unicount ei võta vastu ega edasta klientidele postitatud või kulleriga saadetavaid pakke, välja arvatud juhul, kui selles on kliendiga vastavalt kokku lepitud.
4.8. Unicount võtab vastu ainult selgelt Kliendi ühingu nimele addresseritud posti. Eraisikute nimele saabunud postisaadetisi Unicount vastu ei võta.

5. Kliendi õigused ja kohustused
5.1. Kliendil on õigus kasutada Teenuseid Unicounti veebilehel ja käesolevates tingimustes toodud Teenuste kirjelduse ja tasude alusel.
5.2. Teenuse kasutamisel on kliendil kohustus:
– hoiduda Unicounti Teenuste kasutamisest ebaseaduslikul või ebamoraalsel eesmärgil, sealhulgas pettuseks või ebaseadusliku materjali saatmiseks või säilitamiseks;
– hoiduda Unicounti veebilehe, tarkvara ja pakutavate Teenuste häirimisest või kahjustamisest.
5.3. Kliendil ei ole õigust käesolevat Lepingut kolmandatele isikutele üle anda ega Teenuseid kolmandatele isikutele müüa ega kasutamiseks anda.
5.4. Kliendil on kohustus Unicounti teavitada hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast ühingu andmete või esindaja kontaktandmete muutumist.
5.5. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate nõuete tõttu peab klient täitma KYC nõudeid, kui talt seda küsitakse, ja esitama pärast Teenuste tellimist Unicounti seatud tähtjaks kogu nõutud teabe.

6. Unicounti õigused ja kohustused
6.1. Unicountil on õigus:
– saada tasu käesolevates tingimustes sätestatud tingimustel ja vastavalt veebilehel toodud hindadele;
– kasutada Lepingu täitmisel kolmandate isikute abi;
– Teenuse pakkumine ette teatamata ajutiselt peatada, kui see on tingitud Unicountist mittesõltuvast põhjusest.
6.2. Unicountil on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta. Kehtivad Tingimused avaldatakse Unicounti veebilehel. Korduvaid Teenuseid tellivaid kliente teavitatakse muudatustest e-posti teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette. Klient loetakse muudatustega nõustunuks, kui ta ei teavita Unicounti muudatustega nõustumisest seitsme (7) tööpäeva jooksul. Kui klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus Leping lõpetada, teavitades Unicounti sellest e-posti teel ühe (1) kalendrikuu ette.
6.3. Unicountil on kohustus täita Lepingut oma ametialaste teadmiste kohaselt ja kliendi suhtes lojaalselt ning vajaliku hoolsusega vastavalt Teenuse iseloomule.

7. Tasu maksmine
7.1 Teenuste eest maksmise alused ja viis on toodud Unicounti veebilehel Teenuste kirjelduse all.
7.2. Kliendil on kohustus korduvate Teenuste eest tasuda vastavalt Unicounti makseteadetele. Korduvate Teenuste tasu võetakse Kliendi kaardilt või kontolt maha hiljemalt Teenuse aegumise kuupäeval enne uue 12-kuulise teenuseperioodi algust.
7.3. Kliendil on kohustus korduva Teenuse arve tasuda makseteate alusel enne Teenuste aegumist.
7.4. Unicountil on õigus Teenustasusid ühepoolselt muuta. Klienti teavitatakse korduvate Teenuste muutmisest e-posti teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette. Klient loetakse muudatustega nõustunuks, kui ta ei teavita Unicounti muudatustega nõustumisest seitsme (7) tööpäeva jooksul. Kui klient muudatustega ei nõustu, on nii kliendil kui ka Unicountil õigus Leping lõpetada, teavitades teist poolt sellest e-posti teel ühe (1) kalendrikuu ette.

8. Lepingu kehtivus ja lõpetamine
8.1. Leping sõlmitakse Teenuse iseloomu tõttu tähtajatult. Leping kehtib kuni selle lõpetamiseni.
8.2. Unicount ja klient võivad Lepingu korraliselt tühistada, teavitades teist poolt sellest e-posti teel vähemalt kaks (2) kalendrikuud ette.
8.3. Unicountil on õigus järgmistel juhtudel Leping ilma ette teatamiseta erakorraliselt tühistada:
– klient annab Teenuse edasi või edastab Teenuse kasutamise jooksul saadud hüved kolmandale isikule;
– kliendi ühingu osanikud, tegelikult kasusaajad ja/või juhatuse liikmed muutuvad Teenuse osutamise ajal ning sisaldavad punktis 2.9. mainitud isikuid.
– Unicountil on alust arvata, et klient rikub rahapesu tõkestamise eeskirju või tegeleb muu ebaseadusliku või ebamoraalse tegevusega;
– kliendi esindaja Eesti e-residendi digi-ID või selle sertifikaadid on suletud;
– klient ei tasu korduva Teenuse eest makseteatiste alusel;
– klient rikub Lepingu tingimusi ja ei heasta rikkumist Unicounti poolt määratud mõistliku aja jooksul;
– klient on esitanud ebakorrektsed andmed või jätnud muutunud ühingu andmetest või kontaktandmetest teavitamata;
– kliendi vastu või kliendi poolt on kohtule esitatud avaldus pankroti väljakuulutamiseks või on pädev isik langetanud otsuse kliendi tegevuse lõpetamiseks või teavitab klient ise kas Unicounti või kolmandat isikut ajutistest või püsivatest maksejõuetuse probleemidest;
– klient ei ole Unicounti nõutud andmeid esitanud või esitab valeandmed;
– klient ei esita Unicountile andmeid, mis on vajalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse täitmiseks;
– kliendi tegevuse iseloomu tõttu ei ole Unicountil võimalik Teenustega seotud õigusnõudeid täita;
– klient rikub oma tegevusega Unicounti mainet.
8.4. Lepingu tühistamisel ei tagastata ega tasaarveldata kliendi poolt Unicountile makstud summasid.
8.5. Kui klient on tarbija, ei kehti Teenustele 14-päevane Lepingust taganemise õigus, sest Unicounti poolt pakutavatel Teenustel on spetsiifilised omadused, mis sõltuvad kliendi eelistustest.

9. Isikuandmete töötlemine
9.1. Unicount kogub ja töötleb järgmisi isikuandmeid: kliendi esindaja nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht, kodakondsus ja isikut tõendava dokumendi koopia.
9.2. Unicount kasutab ja töötleb kliendi esindaja isikuandmeid ainult Lepingust ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Unicount ei edasta isikuandmeid ärilistel eesmärkidel kolmandatele isikutele. Unicountil on õigus edastada isikuandmeid:
– ametiasutustele, et täita enda seaduslikke kohustusi, ja
– Unicountiga koostööd tegevatele kolmandast isikust Teenusepakkujatele ulatuses, mis on vajalik kliendile käesolevate tingimuste kohaselt Teenuste pakkumiseks.
9.3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt peab Unicount pärast Lepingu lõpetamist säilitama kliendi andmeid ja dokumente seadusega sätestatud ajavahemiku jooksul.
9.4. Tellides Unicounti veebilehelt Teenuseid, nõustute oma isikuandmete töötlemisega käesolevate tingimuste kohaselt.

10. Konfidentsiaalsus
10.1. Unicountil ja kliendil on keelatud avaldada kolmandatele isikutele neile Lepingu kehtivusaja jooksul teatavaks saanud ärilist või muud teavet, mis võib kahjustada poolte huve.
10.2. Unicount säilitab kliendilt saadud konfidentsiaalse teabe konfidentsiaalsuse, kuid võib edastada andmed ametiasutustele ilma kliendi loata, et täita seadusega sätestatud avaldamiskohustust.

11. Vastutus
11.1. Unicount vastutab otsese kahju eest, kui see on põhjustatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
11.2. Unicount ei vastuta kliendile Lepingu rikkumisega põhjustatud kaudse kahju (sh saamata jäänud tulu) eest. Unicount ei hüvita raskest hooletusest tulenevat kahju, kui vastutuskindlustus Unicountile sellist kahju ei hüvita. Unicount ei vastuta hooletusest tingitud kahjude eest.
11.3. Unicounti vastu raskest hooletusest tingitud kahjuga seoses nõuete esitamise tähtaeg on kuus kalendrikuud alates kahju põhjustanud tegevuse või sündmuse esinemisest.
11.4. Unicounti koguvastutus piirneb vastavate Teenuste eritingimustes esitatud summaga (vt käesolevate tingimuste punkte 3.7 ja 4.6).
11.5. Kui kliendi tegevuse tagajärjel esitatakse Unicounti vastu nõue (näiteks õigusabi) või tekib kolmandatel isikutel vastutus seoses kliendi poolt Lepingu rikkumisega, on kliendil kohustus Unicountile kõik sellega seoses kantavad kulud hüvitada.
11.6. Kliendi poolt Unicounti vastu nõuete esitamise tähtaeg on kuus (6) kalendrikuud alates vastava nõude tekkimisest.

12. Vaidluste lahendamine
12.1. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste käigus kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
12.2 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

13. Kaubamärgiteatis
„Unicount“ ja Unicounti logo on Unicounti registreeritud kaubamärgid.

Viimati uuendatud 28. septembril 2020

Alusta juba täna